.RU

02.02.2009 г., с. 7 - Тема: строителство, строителен контрол02.02.2009 г., с. 7


^ ЗАТВАРЯТ ХХII ПОЛИКЛИНИКА

Измамник оставя 140 хиляди без лекар


Бившият шеф заробил ДКЦ с 1 млн. лв. дългове


ДЕЯНА ПАВЛОВА

140 хиляди столичани няма да има къде да се лекуват, защото в най-скоро време XXII полик­линика може да бъде закрита заради огромни дългове. Заробил я бив­шият й шеф

д-р Никола Славчев чрез 14 неиз­годни сделки.

Това разказаха пред "Те­леграф" д-р Галя Генчева, ендокринолог, и д-р Таня Тодорова от клиничната лаборатория.

Запор

Всички сметки и сграда­та вече са запорирани от съда. Заплатите, които персоналът е получил на 28 и 29 януари, са изцяло от кешовите плащания на пациентите. Всеки момент може да дойде съдия-изпълнител и да затвори сградата и 76-те работе­щи в поликлиниката ще останат без работа, а бол­ните няма да има къде да получат здравна помощ. Не се знае какво ще стане и с личните лекари, които заемат етаж и половина от сградата. Същото е с кабинетите на зъболекарите.

От безпаричие ДКЦ-то не плаща ток, парно и во­да. Не може да си позволи дори консумативи за бол­ните. Те сами си купуват спринцовки, хартия за ЕКГ (електрокардиограма) или ленти за снимки.

Самоубийство

Дълговете са натрупани през 2002 и 2003 година, когато са сключени 14-те договора с фирмите „Лоджистик консулт" ЕООД, "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Медискан" ООД и "Медицински център "Ме­дискан" ЕООД, каза настоящата шефка на поликли­никата д-р Росица Спасо­ва. И трите са собственост на Пламен Пантов. С лихвите дълговете мо­гат да набъбнат до над 1 млн. лева. При нито една процедура няма обявена обществена поръчка. Спо­ред персонала целта на договорите е била именно натрупване на големи дългове и приватизация на безценица.

Въпреки че в ДКЦ е има­ло надзирател от Столич­ната община, той не е пре­дотвратил подписването им.

Механизъм

Първите три договора са за строителство и ремон­ти за 346 хил. лева. Про­верка на Столична общи­на от 2004 г. обаче по­казала, че реално те са стрували в пъти по-малко. От ДКЦ отказа­ли да дадат па­рите и Търговс­кият арбитражен съд при Нацио­налната юридическа фондация я осъдил. Спо­ред магистрати­те тя трябвало да плати сумата, а докато това ста­не, сградата била запорирана.

През 2003 година с решение на д-р Славчев е закрито рентгеновото отде­ление, а помещени­ята са отдадени под наем на "СМДЛ Ме­дискан" ООД. В резултат приходите на ДКЦ спад­нали 8 пъти. Освен всичко поликлиниката платила 20 000 лева за ремонт на тези помещения.

През същата година д-р Иванов сключил два голе­ми договора за отдаване­то под наем на 330 кв. мет­ра от поликлиниката. В тях е включено и бившето рентгеново отделение.

Площта е била отдаде­на на много ниски цени от 2i46 на кв. метър и с консу­мативни разходи от 220 лв. месечно. Същите раз­ходи на зъболекарски ка­бинет от 14,7 кв. метра са били 155 лв. месечно.

Принуда

Чрез друг договор пак през 2003 г. е отдал на МЦ "Медискан" за временно ползване още 425 кв. мет­ра от XXII ДКЦ. В тях се включват три четвърти от кабинетите в поликлиниката, отделението по физикална терапия и рехабилитация с апаратурата и оборудването. За тях не е платен и лев наем от фир­мата. Заради тази сделка отделението по рехабилитация престанало да ра­боти, защото персоналът

му от 9 души се прехвър­лил в частния център. Всички лекари от поликли­никата били принуждава­ни да пренасочват 70% от отпуснатите от здравната каса направления за консултация в центъра. Така ДКЦ изгубил 53 хил. лв.

Други седем договора са за наем на медицинска апаратура за срокове от 5 до 18 месеца. За това ДКЦ XXII е платило 108 хил. лв. на "Лоджистик консулт" и "Медискан". От тях 56 хил. лв. са чиста за­губа.


Снимка на две колони - Ремонтираното с пари на поликлиниката рентгеново отде­ление стои заключено от дълго време.
02.02.2009 г., с. 7


Лихвите са 4000 лева на месец


По 4000 лв. на месец са лихвите, които се трупат на XXII ДКЦ. Из­платените суми по водените от 2004 г. досе­га дела срещу поликли­никата са в размер на 329 хил. лева. Те са пре­ведени по сметките на трите дружества на Пламен Пантов. Блоки­рани са всички сметки на поликлиниката за 285 хил. лева и трябва да се изплатят още 329 хил. Така общо задъл­женията на поликлини­ката към трите дружес­тва са близо един мили­он лева.

За изплащането на първата сума от Сто­лична община (СО) през 2004 г. са отпусна­ли заем на здравното заведение. Той бил в размер на 270 хил. лв. и е взет от Общинския приватизационен фонд. Докато парите били премятани между СО и тогава съществуващия Медицински ин­спекторат, са се натру­пали лихви за 90 хил. лв.

Предстои да се заве­де още едно дело сре­щу поликлиниката за 730 хил. лв. То е за неиз­платения наем на ядрено-магнитния резонанс и всеки момент може да бъде пуснато в ход. За­едно с лихвите, натру­пани по този договор, ДКЦ-то може да зад­лъжнее с още един ми­лион и така общите му дългове да набъбнат двойно.


Снимка на три колони - Специа­листите могат да останат без работа за­ради изма­мите на бившия им шеф.
02.02.2009 г., с. 7


Плащат наем за неработеща машина


Най-скандалният договор е сключен на 2. 6.2003 година и е

свързан с наем на ядрено-магнитен резонанс. Той е за срок от три години. За това заведението трябвало да плаща всеки месец наем от 18 хил. лв. за машината на Медицин­ски център "Медискан". Парадоксът е, че уж новият апарат всъщност е втора употреба, внесен от Италия. Той никога не е работил, защото не отговаря на необходими­те стандарти. "Само от сумата за един наем на ядрено-магнитния резонанс можехме да си купим чисто нова апаратура", коментираха служите­ли на поликлиниката.
02.02.2009 г., с. 8


^ РИБАРИ И ОБЩИНАРИ В СХВАТКА ЗА ПРИСТАНИЩЕ


КАЛОЯН А ЖИВКОВА

Община Созопол да пре­достави пристанището в Черноморец за стопанис­ване на местното рибарско дружество, поискаха чле­новете му. Те вече се консултират с юрист за правната форма, под която да го поискат- под наем или на консеция, след което ще изпратят мотиви­рано писмо до кмета Пана­йот Рейзи. Портът стана об­щинска собственост с прави­телствено решение в края на миналата седмица.

Промяната на статута ще позволи за поддръжката на съоръжението да бъдат оси­гурени средства по евро­пейските програми. Рибарс­кият кей в Черноморец е строен преди близо 40 годи­ни с доброволния труд на местното население. Години наред бреговите съоръжения се поддържат от члено­ве на рибарското дружество в селото. „Ако общината да­де пристанището на външен инвеститор, това ще ощети местните хора, чийто осно­вен поминък е риболова", смята председателят на ри­барското дружество Краси­мир Цанков.
02.02.2009 г., с. 8


Асеновград си иска крепостта


Асеновград ще по­иска Асеновата кре­пост да бъде преотстъ­пена от държавата на общината, заяви кме­тът на града Христо Грудев. Така общината ще може да се разпорежда с крепостта. Целта ни е да напра­вим подстъпите към крепостта по-достъп­ни, скатът около кре­постта да бъде укре­пен, да изградим паркинги и художествено осветление като на хълма „Царевец" във Велико Търново, посо­чи асеновградският кмет и допълни,че се предвижда в проекта да бъдат вложени око­ло 4 млн. лева.
02.02.2009 г., с. 10


Немци строят завод за брави в Русе


^ ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Към края на тази година ще започне строителството на за­вод на „WITTE automotiwe" в Русе. Това съобщи за „Телег­раф" заместник-ректорът по учебната част в Русенския уни­верситет доц. Борислав Ангелов, който наскоро се завърна от преговори с ръководството на концерна в Германия. По ду­мите му немците вече са влез­ли във връзка с местната община за определянето на пет­но в Индустриалния парк, къ­дето от година работят чуж­дестранни инвеститори като „Монтюпе", „Керос керамика" и др.

Според доц. Ангелов немски­те предприемачи са избрали да построят новия си завод в Русе, защото в дунавския град има висше учебно заведение, където могат да се подготвят кадри за производството.
02.02.2009 г., с. 10


300 хил. лв. поиска Бобовдолският затвор


^ СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА

300 хил. лв. поиска през тази година Бобовдолският затвор за неотложни ремонти на зандана. Средствата са подадени като искане за капиталови разходи през 2009 го­дина. Сумата обаче все още не е гласувана, което не позволява на управата да предприеме разработ­ването на планове по по­добряване условията на обитаване в затвора за тази година. В момента 420 души изтърпяват на­ложените им наказания в Бобовдолския затвор, ка­то персоналът, който се грижи за тях, наброява 160 души. През миналата 2008 година е завършен проектът, предвиждащ подмяна на дограмата в затвора и укрепване на свлачището, подкопало част от сградата.
02.02.2009 г., с. 14


ПроКредит обещава кредити до 200 000 лв.


Кредити в размер до 200 000 лв. ще бъ­дат отпускани актив­но от ПроКредит банк от началото на фев­руари, обещаха от банката. Заемите ще са за инвестиции или оборотни средства и ще могат да се обез­печават чрез автомо­били, търговско и про­изводствено оборуд­ване, стоки, недвижи­мо имущество или чрез поръчителство. Парите се превеждат до три дни след сключване на догово­ра, а лихвата и начи­нът на изплащане се договарят индивиду­ално. Максималният срок за погасяване е 15 години.
02.02.2009 г., с. 32


Снимка на три колони - Огромна пропаст зее на новооткрития участък от столичния околовръстен път в района на Драгалевци. Тасове и парчета разкъсана гума свидетелстват за пораженията, които необезопасеният трап причинява.
02.02.2009 г., с. 1


Промоциите спасяват зимния туризъм


От Деница Ватева

Туроператорите и хотелиерите са успели да наваксат част от спада в записванията за зимните курорти, показа проверка на "Дневник" в началото на месеца, считан за най-силен през сезона - февруари. Преди 4-5 седмици браншът очакваше намаление между 25 и 35% на туристите. Сега прогнозите са, че годината ще завърши на миналогодишните нива или малко под тях. Причината е увеличението на предлаганите промоции. Това ще увеличи броя на туристите, но ще намали приходите в сектора. Новите "англичани" този сезон са гърци и румънци.

"Сериозните спадове в записванията на руснаци и англичани се наваксаха отчасти с пътувания от съседните страни", коментира президентът на "Алма тур" Любомир Панковски. Според него реалистично е да се каже, че сезонът ще завърши с около 10% намаление. "Към момента в Боровец има около 15% по-малко туристи", съобщи и председателят на борда на директорите на "Балкантурист" Нели Сандалска. При откриването на сезона в курорта през декември резервациите от двата основни пазара - Великобритания и Русия, бяха с близо 30% по-малко. "Има спад при англичаните и руснаците, но тази година е засилен интересът от гърци, румънци и македонци", съобщи и управителят на хотел "Вила Рока" в Банско Илияна Щерева. Особеното за съседите туристи е, че гърците например правят индивидуални пътувания, избират офертите си сами, не ползват чартъри и не могат да бъдат прогнозирани.

Данните на новосформирания консултативен съвет по туризъм в Пампорово също сочат отлив на туристи, но не с темповете, които се очакваха в края на миналата година. "В момента записванията вървят доста интензивно", съобщи търговският директор на "Болкан холидейз" Антоанета Тодорова. По данни на Нели Сандалска пък вече е ясно, че през март ще има чартъри. Те бяха под въпрос в началото на зимата.

Според повечето хотелиери раздвижването на пазара е дошло от по-атрактивните ценови оферти. "Цените на рецепция се запазиха, но има много намаления при пакетите", коментира Илиана Щерева. Много хотелиери са понижили офертите си към руския и английския пазар заради спада в записванията. Все по-често се срещат предложения с 10-15% по-ниски цени и за българи, които са клиенти на зимните курорти основно през уикенда. Туроператорите уточниха, че няма ръст на пътуванията на българи за ски ваканции в чужбина.

Допълнителен "стимул" за намаленията се оказаха и апартхотелите (комплексите с апартаменти, собственост на частни лица), които предлагат стаи на значително по-ниски цени. "Чужденците, които са собственици на апартаменти в зимните курорти, в момента са готови да ги предоставят почти без пари, за да си осигурят някакви доходи покрай кризата", коментира управителят на хотел "Пирин лодж" в Банско Франк Надлер. Негови колеги пък споделиха, че дори и да се увеличат туристите тази зима, пак няма да се достигнат миналогодишните приходи. Причината е, че освен намалените цени туристите започват да харчат и все по-малко средства извън предварително платените пакети.

Първите сигнали за предстоящия по-лош сезон дойдоха преди месеци, когато стана ясно, че туроператорите са съкратили чартърната си програма за зимата. През този сезон няма туристически полети до летище Пловдив, а програмата за София беше намалена. Прогнозите се влошиха и заради по-малкото резервации от Великобритания и Русия, които формират основния поток в големите зимни курорти.


Средни цени на хотели висока категория


Курорт цени промяна

зима 2008 зима 2009

Банско 100 лв. 90 лв. -10%

Боровец 110 лв. 105 лв -4.5%

Пампорово 100 лв 85 лв -15%


*Цените са на база осреднени минимални оферти за 1 нощувка на човек в хотели от категория 4 звезди през туроператор, февруари


Снимка на три колони - "Звездните" оферти този сезон са големите промоции. Намаления, отстъпки, допълнителни екстри трябва да върнат поне част от туристите по българските писти.
02.02.2009 г., с. 2


БанСКИ амбиции и неволи


От Деница Ватева

31 януари. Пътят към Банско е осеян с билбордове с реклами на хотели "Нощувка само за 20 евро" или "Вашата почивка за 56 лв". Промоциите за курорта са повече от всякога, показва и справка сред туристическите сайтове, които са пълни с оферти, предлагащи по-ниски цени или различни екстри. В разгара на зимата хотелиерите търсят всяка възможност да запълнят стаите. Те все още не могат да направят по-точни прогнози как ще завърши сезонът, защото в условията на криза повечето туристи решават дали и къде ще отидат в последния момент.

На влизане в курорта първото нещо, което веднага прави впечатление, са строежите сред камари боклуци, кал и прах. Дали поредният "квартал" ще се напълни с огромни хотелски бази, или ще остане на груб строеж предстои да видим. Факт е, че недовършените сгради са част от пейзажа и около ски пистите, и около самото градче. "Още три години и нещата ще се урегулират", смята управителят на "Пирин лодж" Франк Надлер. Той е германец, но вече 9-а година живее в България. Според Франк няма друг курорт, който да предлага толкова добро съотношение между цени, възможности за каране на ски и лукс на хотелските бази. Това, че инфраструктурата изостава значително, изобщо не е новина, добавя той със съжаление.

През този уикенд се караше лесно из града, тъй като нямаше много туристи. Мариета, която работи в магазин за ски принадлежности, разказва, че когато курортът е пълен, често се случва да не може да извади етажерките с очила и шапки заради паркиралите отпред коли. Определено има нужда от повече паркинги, смята тя. На същото мнение са и в съседните капанчета и магазини. Питам ги как върви търговията. "Голямо затишие направо", ми отговарят с разочарование Бонка и Стоянка, които предлагат плетени шалове, шапки и чорапи в центъра. Туристите вече купували само дреболии. "Главно разглеждат и това е", казва Стоянка. Тя е оплела на една кука покривки, които така и не може да продаде. От малък оборот се оплакват и в магазина за дрехи, чиито основни клиенти през миналата година са били англичаните. "Сега просто ги няма", казва продавачката.

Всички чакат световното първенство

През февруари нещата ще се променят, ще се напълни заради ски състезанията, убедена е Стоянка. Именно спортният календар прави тази година различна. Банско за първи път ще може да покаже, че е курорт от висока класа. Всичко зависи от организацията на предстоящия старт от световната ски купа за жени в края на месеца. "Всички се опитваме да помагаме за провеждането на състезанието", разказва Наталия Краварова от местната асоциация на хотелиерите. Според нея сега повече от всякога усилията на концесионера на пистите, общината и частния бизнес трябва да бъдат обединени. Още от есента се подготвят трасетата за тура, правят се различни опити за облагородяване на района, но има и проблеми, които ще заварят женският ски елит и почитателите му. Факт е, че все още пред лифта се образуват огромни опашки, а до ски пистите с кола се стига по тесен път. Шофьорите ще се сблъскат и с друга "изненада" - удоволствието да паркираш около трасетата струва 8 лв. и друг вариант просто не съществува. С това на практика се изчерпват възможностите да се поемат гостите, които биха дошли за голямо състезание.

Проблем е и рекламата

Единственото, което напомня, че само след месец започва едно от топ състезанията в зимните спортове, е малък надпис над табелата "Добре дошли в Банско" в началото на курорта. Никъде другаде няма и знак, че за първи път предстои старт от такъв ранг. Подобен старт може само да добави стойност към образа на Банско като международен курорт. Хотелиерите и ресторантьорите пък могат да се възползват, привличайки хиляди зрители. Преди повече от месец организаторът на подобно състезание във Венген, Швейцария, Йозеф Ценхойзер изрази истинско недоумение, че на официалния сайт на община Банско няма информация за предстоящото състезание. Тя вече е качена, но продължава да бъде не особено видима. Голямото спортно събитие не присъства и в рекламите на туроператорите и хотелиерите, които, ако следваха примера на западните си колеги досега, трябваше да са залели с оферти фенклубовете и медиите. "Все още нямаме опита с подобни състезания, за да извлечем максимално ползите от него", признава управителят на хотел "Вила Рока" Илиана Щерева.

Мечтата за целогодишен курорт

Пренасищането с хотели, скъсяването на зимния сезон и огромната конкуренция започват все повече да притесняват местния бизнес. Сега много повече негови представители осъзнават, че все по-трудно ще започнат да излизат сметките само от обороти през зимата, и търсят възможности да пълнят хотелите през цялата година. Подобни опити прави и общината, като обогатява културния календар. Освен това се изпращат кандидатури за домакинство на международни спортни състезания и през лятото. Предимството на Банско е, че е жив град, казва Франк Надлер. Според Илияна Щерева плюс е, че може да приютява за по няколко дни много туристи (от съседните страни), които са тръгнали на екскурзии през топлите месеци.


Снимка на четири колони - В Банско се надяват много туристи да съчетаят зимната си ваканция с предстоящия старт на Световната купа по ски за жени


Снимка на три колони - Недовършените строежи още са част от пейзажа в курорта
02.02.2009 г., с. 3


Брюксел поиска контрола над "Тракия"


В замяна обещава финансирането на магистралата


От Ирина Новакова, Лили Границка

Eвропейската комисия обмисля възможността да финансира магистрала "Тракия" с пари от оперативната програма "Транспорт". Условието е сегашните търгове за довършването на пътя да бъдат анулирани и да се проведат нови. Това съобщиха източници от София и Брюксел. В момента за магистралата се разчита изцяло на национално финансиране, а търговете текат по правила, различни от европейските. Брюксел е склонен да пренасочи пари към "Тракия" заради финансовата криза, при която е важно големите инфраструктурни проекти да се реализират по-бързо, смятат от Еврокомисията.

Предложението е било отправено преди двадесетина дни, когато в Брюксел бяха шефът на Националната агенция "Пътна инфраструктура" (НАПИ) Янко Янков, председателят на надзорния съвет Иван Атанасов и Маряна Кордова - представител на вицепремиера Меглена Плугчиева. Посещението беше по повод писмото на ЕК, с което тя поиска да бъдат замразени търговете за "Тракия" заради дискриминационни условия. Сигналът за тях беше подаден от чужд участник. След завръщането си от Брюксел шефът на НАПИ покани кандидатите за строителството да потвърдят офертите си и да удължат гаранциите за участие.

Предложението на Брюксел за нови търгове за "Тракия" засега не се приема добре. Според пътни експерти това би означавало забавяне на процедурите с поне две години. В същото премиерът Сергей Станишев е поставил задача до парламентарните избори през лятото да бъде направена първа копка на магистралата, казаха източници на "Дневник". Българските кандидати за строителството са три сдружения, обединени около "Холдинг Пътища" на Васил Божков, "Трейс груп" и "Главболгарстрой".
02.02.2009 г., с. 3


Снимка на две колони - Табелата на раздора

Както се закани, Столичната община постави табели на бул. „Цар Борис III“, на които обяснява, че за лошото състояние на пътя е виновно правителството
02.02.2009 г., с. 4


Нов закон за публично-частното партньорство със стари и критикувани процедури


От Юлиана Колева


Създаване на агенция по публично-частно партньорство и регистър на сключените споразумения предвижда подготвеният от НДСВ законопроект за публично-частното партньорство. Той е предоставен за мнение на представители на бизнеса и експерти, макар че още в края на миналата година някои от тях се изказаха скептично за нуждата от нова регламентация. Авторите на текстовете обясняват само, че искат да съберат всички норми в нов закон. Дали намерението им ще срещне одобрение от коалиционните партньори - БСП и ДПС, още не е ясно, защото те не са запознати подробно с идеите.

Повечето от разпоредбите в проекта само пренасят практиките от законите за обществените поръчки и за концесиите, без особено да ги изменят. Запазва се максималният срок от 35 години за сключване на публично-частните партньорства. Остават в сила и досегашните процедури за избор на частния инвеститор, като само една от тях е напълно открита. Другите три са ограничена процедура, в която участват кандидати, получили покана, състезателен диалог с частни инвеститори, допуснати след предварителен подбор, както и договаряне - отново с предварително подбрани партньори. Засега не са ясни критериите и условията, при които ще се избира към коя от процедурите да се пристъпи. Пред "Дневник" депутатът от НДСВ Мариана Костадинова, която работи по текстовете, каза, че може да се помисли критериите да бъдат по-подробно описани в закона.

Законопроектът предвижда да бъде създаден публичен регистър, който да съдържа решенията за откриване на процедури, информация за сключените договори, възражения към споразуменията. Преди да се вземе решение за конкретно публично-частно партньорство, ще трябва да бъде правен предварителен анализ дали то ще бъде достатъчно ефективно. Проектът обаче не предвижда задължение самият договор с частния инвеститор, както и анализът за ефективността да бъдат оповестени в регистъра. Вносителите на текстовете казаха, че ще помислят за промени и в тази посока.


^ Мариана Костадинова, депутат от НДСВ, работещ по проекта:

Не можем да изключим прякото договаряне


Защо в написания от вас нов закон за публично-частното партньорство се пренасят критикуваните процедури за пряко договаряне с предварително подбрани кандидати?


- Не можем да изключим прякото договаряне - това е практика. Ако искаме да направим работещ закон, трябва да предвидим тази практика. Действително много неща са заимствани от практиката на концесионирането, но процедурите и одобренията, които ще трябва да се вземат, са доста по-леки. Олекотяваме процедурите доколкото е възможно.


Не трябва ли да се регламентира подробно кога може да има пряко договаряне и кога - открита процедура с повече кандидати?


- Ще помислим по този въпрос, не е лоша идеята, която отправяте.


В предвидения в проекта публичен регистър не трябва ли да се включват самите договори, както и анализът на ефективността и рисковете за публичния партньор? Сега това не се предвижда.

02.02.2009 г., с. 5


Кризата може да спаси Иракли от застрояване


Екоактивисти и инвеститор спорят за законността на вилно селище


От Албена Борисова

Строежът на вилно селище в местността Иракли продължава въпреки забраната на екоинспекцията и съда, съобщиха природозащитници. От курорта "Ривърсайд вилидж" ще бъде изградена само една триетажна сграда, като засега не е ясно кога ще бъдат издигнати останалите вили. Това пък съобщи Стоян Захариев, директор на инвеститора "Суис пропъртис". Причината е икономическата криза, която не позволявала на компанията да планира приходите си.

В момента строежът на въпросната сграда би трябвало да е преустановен, след като екоактивисти внесоха жалба в съда срещу положителното становище на екоинспекцията в Бургас по оценката за съвместимост с "Натура". Заповедта за временно прекратяване на строителството беше издадена от екоинспекторите на 15 януари, но проверка на място е установила, че се наливат основи. Съставен е констативен протокол. Според Захариев строителството на селището е напълно законно, тъй като се намира в курортна зона и е заобиколено от имоти, които също имат разрешение да бъдат застроени.

Според екоактивистите "Суис пропъртис" са стигнали до втория етаж на обекта си, без да имат нито един изряден документ. На всеки етап от своята дейност документите на фирмата са издавани в нарушение на процедурите или постфактум са узаконявани, твърди Янина Танева от организацията "Да спасим Иракли". Според Захариев с внасянето на жалби в съда природозащитниците биха могли да изнудват всеки инвеститор в България. Точно това се е случило според него с курорта "Ривърсайд вилидж", чийто проект е готов от 2006 г. "Заради материалните интереси на екоактивистите, които имат нужда от "обществен враг", за да финансират проектите си, ние се забавихме две години и изпуснахме и британския, и руския пазар", твърди Захариев. Природозащитниците пък твърдят, че в началото на кампанията си за спасяването на Иракли не са знаели дори името на инвеститора.

Заради проекта "Ривърсайд вилидж", който попада в обхвата на екомрежата "Натура", беше сезирана и Европейската комисия. Брюксел обаче отказа да се занимава с казуса, тъй като разрешителните на инвеститора са издадени преди 1 януари 2007 г., когато в България все още не са действали екодирективите на общността.

Заради икономическата криза и нуждата от преработване на плановете в момента са замразени и други два мащабни проекта за курорти - "Супер Боровец" в Рила и новата ски зона на Витоша.


^ Дюните на "Оазис" изчезнаха


Дюните на плажа на къмпинг "Оазис" са напълно унищожени, констатираха и специалисти от Басейновата дирекция във Варна. Проверката е установила и промененото русло на река Потурнашка, което беше прокопано от багери. За еконарушението алармира "Морски Дневник" преди три седмици. Тогава се разбра, че инвеститор е променил коритото на реката, за да я изведе от парцела, в който възнамерява да строи. Сега община Царево е започнала да изпълнява предписанието на дирекцията за възстановяване на първоначалното русло на реката. Кметството ще рекултивира и дюните.
02.02.2009 г., с. 5


Клуб сезира парламента за назначение във фирма


Дискусионният клуб за социална местна политика сезира парламента заради

бившия зам.-кмет по транспорта в София Велизар Стоилов. От клуба

смятат, че с назначаването му като прокурист в контролираната от Васил Божков „Железопътна инфраструктура - холдингово дружество“ се нарушава Законът за конфликт на интереси.
02.02.2009 г., с. 8-9


Спете спокойно, няма криза, има план!


От Александър Божков

В петък следобед българското правителство ме зарадва истински. На страницата на Министерския съвет беше публикуван "План на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 г.". Документът не е много дълъг, само няколко странички, но когато го прочетох, изведнъж изчезнаха всички мои страхове, не само за настоящата година, но и за още няколко напред.

"Планът" започва с ударно встъпление. От него научаваме колко е тежко положението в Европа, която изпадала в рецесия, затягала коланите, а "стотици губят работните си места". На този драматичен фон ни съобщават, че у нас изобщо няма криза. Напротив, брутният ни продукт расте, създават се нови работни места, изобщо "Икономиката на България, в сравнение с другите развити европейски икономики, е по-стабилна, по-силна и по-сигурна."

Правителството все пак не отхвърля теоретичната възможност да започнем да усещаме някак си тази глобална криза, но и в този случай няма защо да се безпокоим, защото умните ни управници са се събрали, помислили са за всичко и имат "готовност да приведем в действие един смел и всеобхватен план, който ограничава и противодейства на рисковете." (Това за смелия и всеобхватния са си го написали сами, защото вероятно не са могли да открият циганката, която единствена беше останала да ги хвали.)

Следват основните елементи на този гениален план.

На първо място ни се съобщава, че няма да се пипа валутният борд и фиксираният курс на лева. Ако повтарянето на тази мантра вече точно дванадесет години наистина има успокоителен ефект, то още в същия абзац загубваме цялото си спокойствие, защото правителството обещава пак да натрупа трипроцентов излишък и за пореден път на този излишък му се готви "благоразумно управление". Българското общество вече няколко години поред вижда колко "благоразумно" беше разграбван този излишък от трите партии в коалицията, а като се сетя, че през 2009 г. на същите три партии им си очертава управление само до лятото, представям си как с този "смел и всеобхватен" план ще очушкат хазната още преди юни.

По-нататък Планът навлиза в дебрите на икономическата политика, така както я разбира Петър Димитров. Приготвени са едни пет милиарда и шестотин милиона лева, които чрез "комплекс от инициативи" щели да тласнат растежа, ако чуждите инвеститори ги удари кризата. "Комплексът от инициативи" включва, разбира се, на първо място да се дадат достатъчно пари на любимите на правителството пътностроителни фирми. Как точно тези фирми ще похарчат толкова много пари за една година не е ясно, още повече, че самият план гордо съобщава, че за деветте месеца на 2008 г. за пътищата са усвоени общо ... 277 милиона лева.

Веднага след това разбираме, че тези милиарди очевидно ще се раздават авансово, защото

планът предлага да построим с тях пет-шест магистрали и около 7500 километра други пътища, но ... до 2013 година

Не се споменава нито дума, разбира се, за използването на европейски фондове за целта. Тази тема е болезнена за сегашното правителство и по-добре да не се повдига.

Когато стигнем до темата за железниците, първо научаваме, че планът всъщност се казва "Станишев", нещо което не ни беше сведено до знанието до този момент. По-важното обаче е, че в железопътната инфраструктура изобщо няма никакъв нов план. Изброени са няколкото обекта, за които отдавна е известно, че пусковият им срок е през настоящата година, а после пак отпътуваме към 2013 г. с мечтание за нови коловози през следващия мандат.

Енергетиката, любимата тема на всяко социалистическо правителство, е спомената само мимоходом в плана "Станишев". След гръмкото съобщение, че "за изпълнение през 2009 г. подготвяме енергийни проекти на стойност близо 6 милиарда евро", установяваме, че през самата 2009 се предвижда да се завършат "Марица Изток 1", "Марица Изток 2" и "Цанков камък" (най-после!), да се удари още една първа копка на АЕЦ "Белене" и, забележете, да се подготви предпроектното проучване за изграждането на газопроводната система "Южен поток". Къде видяхте тук шест милиарда за 2009 г.?

Планът е особено интересен в частта си за насърчаването на конкурентноспособноста на икономиката. 500 милиона лева вече бяха дадени на Българската банка за развитие. Тя сега трябва да избере няколко търговски банки, да им даде тези пари и да ги накара да ги раздадат като кредити на малки и средни предприятия. Коментирал съм вече неколкократно тази порочна схема, затова ще я оставя настрана. В замяна на това все по-ясни очертания придобива реализацията на една друга любима идея на Петър Димитров. Държавата през 2009 г. ще създаде специална компания и ще и даде сто милиона лева. Тази държавна компания ще привлича чужди инвеститори, като им изгражда модерни бизнес паркове със стоте милиона, та инвеститорите просто да дойдат и да почнат да произвеждат в готовия парк. Не е ясно колко и къде ще бъдат тези паркове, върху каква земя, ще бъдат ли привлечени общините като партньори и прочие други въпроси. Като назначат определен брой чиновници и им дадат в ръцете сто милиона, те със сигурност ще се размотават през цялата 2009 г., ще пишат стратегии, ще проучват местоположения, ще правят предпроектни проучвания и в края на годината ще са похарчили доста от стоте милиона без никакъв видим резултат.

Тук планът споменава от кумова срама и Оперативната програма "Конкурентноспособност", но тъй като е ясно, че през 2009 г. там нищо няма да се случи, пак ни праща в 2013 и ни съобщава, че ако усвоим всички европейски пари по тази програма, ще трябва да се бръкнем с около 2,3 милиарда собствени пари за съфинансиране на програмата. Само теоретично, разбира се.

За поредна година се предвижда

да се намалят бюрократичните пречки пред бизнеса, но това е вече омръзнало на всички и не е дори смешно

Въпреки, че не се очаква криза, както разбрахме от уводните думи към плана, една значителна част от текстовете в него са посветени на "грижата за хората". Звучи много мило, докато не прочете човек в какви "смели и всеобхватни" действия се изразява тази грижа. "Цели" 27 милиона лева например са предвидени за подпомагане на работодатели, които поради липса на работа решат да намалят работното време, но не уволнят хората си. 480 обекта от "Красива България" щели да бъдат също финансирани от бюджета и така щяло да има много нови работни места.

После следва изброяване на част от разходната част от бюджета на Масларова, приет още през декември, та да затвърдим познанията си за това колко пари се дават за деца с увреждания и колко помощи за отопление. Не е пропуснато и предъвкваното толкова време вече увеличение на пенсиите на два пъти през тази година.

Планът предвижда и рекордни инвестиции в здравеопазването - близо 3 милиарда лева. Къде точно, не се съобщава. Никой не знае, тъй като няма приети нито национална здравна стратегия, нито национална здравна карта, т.е. не е ясно кои болници ще ги има и кои не.

Това е смелият и всеобхватен план "Станишев" за борба с кризата, която я нямало. За малко да изпусна важното "Заключение" на този крилат документ. Цитирам го в прав текст, защото е невъзможно да се измисли по-добре: "В сравнение със съседите ни в Европа българската икономика остава силна пред лицето на кризата. Нашето правителство е предвидило проактивни и широкомащабни мерки, които имат за цел да подсилят различни сектори на икономиката и да повишат жизнения стандарт на всички българи. От мерките за вливане на средства в икономиката до създаването на нови работни места и от мерките за квалификация и повишаване на пенсиите, от подкрепата за нови образователни програми до детските надбавки, това правителство работи активно, за да гарантира, че България ще се "задържи на крака" не само в посока към напредък, но и към изграждане на по-добро бъдеще за всички българи."


Благодарим ти, Партийо любима!
2-upominaniya-zhile-v-samare-za-mesyac-podorozhalo-na-4-v-orenburge-poyavilas-gildiya-rieltorov-5.html
2-valeologicheskaya-organizaciya-uchebnoj-deyatelnosti-na-uroke-upravlenie-obrazovaniya-grodnenskogo-oblispolkoma.html
2-vnutrennya-politika-1-vneshnyaya-politika.html
2-voprosi-obrazovaniya-kulturi-sporta-19-stranica-9.html
2-yazikovie-universalii-i-fiksaciya-rezultatov-abstraktnogo-mishleniya-s-m-shalyutin-predislovie-ob.html
2-zakonova-ramka-operativna-programa-razvitie-na-konkurentnosposobnostta-na-blgarskata-ikonomika-2007-2013-sofiya-2005.html
 • znanie.bystrickaya.ru/analiz-rezultatov-finansovoj-deyatelnosti-oao-tagmet.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/slepoj-muzikant.html
 • write.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-za-2010-god-predvaritelno-utverzhden-sovetom-direktorov-oao-zavod-navigator.html
 • credit.bystrickaya.ru/po-bezgranichnim-projdya-svoej-mislyu-i-duhom-prostranstvam-tit-lukrecij-kar-o-prirode-veshej-11-1114-gp-1oge-ata-taeg-moskva-2004-izdatelstvo-centr.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prochie-dohodi-ot-ispolzovaniya-imushestva-nahodyashegosya-v-municipalnoj-sobstvennosti-vsego.html
 • lesson.bystrickaya.ru/politicheskaya-elita-sovremennoj-rossii-c-tochki-zreniya-socialnogo-predstavitelstva-chast-4.html
 • write.bystrickaya.ru/filosofskie-problemi-matematiki-primernij-plan-mirovozzrenie-ego-struktura-i-osnovnie-formi-filosofiya-kak-specificheskaya.html
 • studies.bystrickaya.ru/arnold-mindell-sidya-v-ogne-preobrazovanie-bolshih-grupp-cherez-konflikt-i-raznoobrazie-perevod-s-anglijskogo-marka-drachinskogo-nauchnaya-redakciya-k-filos-n-vladimira-majkova-stranica-8.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-daad-osi-na-2012-2013-godi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/analiz-nalichiya-strukturi-i-effektivnosti-ispolzovaniya-oborotnih-sredstv-predpriyatiya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nauchnaya-elektronnaya-biblioteka-elibrary-nauchnaya-biblioteka.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-mehanizmi-pamyati-uchebnik-mnemotehniki-sistema-zapominaniya-dzhordano.html
 • studies.bystrickaya.ru/analiz-proizvodstva-zerna-na-furazh-v-spk-lesnoe-rechickogo-rajona-gomelskoj-oblasti.html
 • literature.bystrickaya.ru/bertold-breht-trehgroshovaya-opera-stranica-11.html
 • lesson.bystrickaya.ru/proektirovanie-kontaktnoj-seti.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aza-halini-salt-dstrlern-rilimdi-negzder-men-izmetter-g-h-halidullin.html
 • studies.bystrickaya.ru/biznes-plan-po-proizvodstvu-shokolada.html
 • lesson.bystrickaya.ru/razrabotka-plana-proizvodstva-produkcii-i-uslug-na-predpriyatii.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vzamovdnosini-produktivnih-sil-virobnichih-vdnosin-chast-4.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-23-aza-dalasinda-tuan-tarihi-shiarmalar-sabati-masati.html
 • tasks.bystrickaya.ru/2981-opredelenie-rashoda-teploti-na-razogrev-vanni-diplomnij-proekt-2007-god-kolichestvo-stranic-121-tablic.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tak-uzh-sluchilos-chto-v-ramkah-tradicionnoj-nauki-vopros-o-vliyanii-imeni-cheloveka-na-ego-zhizn-i-sudbu-prinyato-otnosit-libo-k-razryadu-dosuzhih-domislov-libo-i-stranica-8.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-uroka-litosfera-zemnaya-kora.html
 • writing.bystrickaya.ru/12-osnovnie-svedeniya-iz-istorii-ritoriki-predlagaemaya-chitatelyu-kniga-imeet-svoej-zadachej-osmislenie-i-sistematizaciyu.html
 • literature.bystrickaya.ru/edinij-den-viborov-v-rossii-tv-edinij-den-viborov-v-rossii-7-tv-7.html
 • lecture.bystrickaya.ru/analiz-rezultativnosti-i-effektivnosti-ispolzovaniya-byudzhetnih-sredstv-analiz-celevih-pokazatelej-promezhutochnih-meropriyatij-administratorami-respublikanskih-byudzhetnih-programm-po-itogam-pervogo-polugod.html
 • knigi.bystrickaya.ru/referat-po-predmetu-vvedenie-v-reklamu-na-temu-harakteristika-mirovogo-rinka-reklami.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vvedenie-rezilentnost-eto-sposobnost-cheloveka-s-dostoinstvom-preodolevat-zhiznennie-trudnosti-rezilentnost.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/voda-ubitaya-centrobezhnim-voda-ozhivlennaya-shauberger-viktor-energiya-vodi.html
 • predmet.bystrickaya.ru/socialno-professionalnaya-adaptaciya-bezrabotnih.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/territoriya-kalmikii-v-planah-fashistskoj-voennoj-operacii-fishrejer.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-kazani-na-odnom-iz-zabroshennih-skladov-likvidirovan-razliv-okolo-4-kg-rtuti-informacionnoe-agentstvo-rosbizneskonsalting-02082011.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-kursovomu-proektirovaniyu-dlya-vipolneniya-kursovoj-raboti-po-ugolovnomu-pravu-obshaya-chast-na-2011-2012-uchebnij-god-dlya-studentov-zaochnogo-fakulteta-.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/novosti-mayak-05122008-1000-novosti-10.html
 • institut.bystrickaya.ru/t-urciya-dolgij-put-v-evrosoyuz.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.