.RU

06.06.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол06.06.2008 г., с. 3


^ Руснаци нощуват пред посолството ни в Москва за визи


Опашки са се изви­ли пред българското по­солство в Москва- и пред нашите консулст­ва, съобщават руски ме­дии. Причината била в големия брой желаещи да почиват у нас.

През тази година руските граждани имат сериозни проблеми при оформянето на докумен­ти за пътуване в Бълга­рия, съобщи изданието „Финансовие известия". Желаещите да получат виза за България тряб­ва буквално да нощуват пред сградата на кон­сулството. „Хората ид­ват в четири сутринта, за да са първи, други спят в колите... Ние ре­шихме да не се мъчим и си направихме визи в туристическа фирма, ка­то платихме 200 евро", разказва руска граж­данка.

Говорителят на Рус­кия туристически съюз Ирина Тюрина също е

заявила вчера, че рус­ките туристи се сблъск­ват с проблеми при по­лучаване на български визи, съобщи РИА Но­вости. Тя отбелязва, че според експерти проб­лемът е технически. „Консулството не успя­ва да обработи заявки­те, броят на които се увеличава" казва Тюрина. „От следващата сед­мица според туроператорите проблемите в българското консулство може да станат още по-големи, тъй като все още не е дошъл пико­вият сезон", смята тя.

По нейните думи при­чина за опашките е за­купуването на имоти в България, което рязко е увеличило туристичес­кия поток към тази дър­жава.

Не бих казал, че има проблем с издаването на визи в Русия за Бъл­гария, но има огромно увеличение на броя на кандидатите за визи, ка­за Милен Керемедчиев, заместник-министър на външните работи вчера пред Агенция „Фокус". Издадените визи за България са се увеличи­ли с 54 % в първите че­тири месеца на 2008 го­дина в сравнение с 2007 година и увеличението продължава. През 2007 г. е имало по два чартъра с руски туристи до България седмично, се­га има всеки ден. Керемедчиев също потвърж­дава, че е нараснал бро­ят на руски граждани, които притежават имо­ти в България и пътуват, за да карат ваканцията си у нас. Това също доп­ринася за опашките, ко­ито се струпват пред нашата мисия, каза още той.

Керемедчиев опро­верга информацията, че има хора, които спят ед­ва ли не пред консулството.
06.06.2008 г., с. 4


Дават над 19 000 000 за обучение и квалификация на работещите


194 проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Одобри Агенцията по заетостта


По първа фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучение на заети лица" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Агенцията по заетостта одобри 194 проекта за над 19 млн. и 300 хил. лв. Финансира­нето от Европейския социален фонд е 85 % (13 177 793 лв.), национал­ното съфинансиране е 15 % (2 325 492 лв.), а оста­налите средства в размер на над 3 млн. и 800 хил. лв. са собствени средства на средни и големи пред­приятия.

Проектите се реализи­рат в следните браншове: услуги за населението; строителство; производст­во на облекла; хотелиерство и търговия на дребно.

От всички одобрени проекти 76 са на малки, 67 - на големи, и 51 - на средни предприятия.

180 са сключените договори, а 14 са отпад­нали по различни причи­ни (неправилно и неко­ректно оформени доку­менти - пълномощни на лицата, които ще под­писват договора; непра­вилно попълнени данни в декларациите; липса на изисквани удостоверения и свидетелства за съди­мост на ВО и партньо­рите; удостоверенията за съдимост на членовете на управителните орга­ни, които са чуждестран­ни граждани - с измене­нието в чл. 10 на ПМС 121/31.05.2007 г. (с ПМС 70 от 04.04.2008 г.), този проблем бе разрешен) и др.

Общият брой на заети­те, включени в обучение по проектите, е 20 850.

Допуснати грешки при

разработването на

проектите:

- незадълбочено прочи­тане и тълкуване на „Насоките за кандидатст­ване";

не са попълнени апликационната форма и всички приложения към нея;

голяма част от про­ектите са разработени на принципа „ВАЖНО Е УЧАСТИЕТО".

в една част от проек­тите е подходено формал­но при тяхната разработ­ка;

грешки при разра­ботването на бюджетите;

Втора фаза на схемата „Квалификационни услуги и обучение на заети лица"

Общ бюджет в размер на 50 000 000 лв.

Ще се финансират

следните дейности за

предоставяне на:

общо или специфично обучение за придоби­ване или повишаване на професионалната квали­фикация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

обучение за придо­биване на ключови ком­петенции - общуване на роден и чужд език; основ­ни знания в природните науки, технологиите и математиката; умения за учене; дигитална компе­тентност (ИКТ); инициа­тивност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански компетентност; Кандидатстване:

При втората фаза на схемата „Квалификацион­ни услуги и обучение на заети лица" кандидатите ще могат да избират между два Компонента, съобразно своите финан­сови възможности:

По Компонент I -бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 1 000 000 евро, определе­ни по официалния курс на БНБ;

По Компонент II -максималният размер на безвъзмездната фи­нансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 евро, опреде­лени по официалния курс на БНБ на едно предприятие за срок от три финансови години с изключение на предпри­ятията, развиващи дей­ност в сектор „шосеен транспорт", за които максималният размер на допустимата безвъзмезд­на финансова помощ не може да надхвърля лево­вата равностойност на 100 000 евро.

Очаквани резултати:

по-голям брой проекти;

54 000 лица, вклю­чени в програми за обучение за придобиване/повишаване на квалификацията, ключовите или други компетенции.

Не по-малко от 30 % от обучаваните лица да бъдат включени в програ­ми за придобиване на ключови компетенции;

80% от обучаваните да завършат успешно обучението.

Проектите могат да се подават във всички Бюра по труда в страната лично от кандидата или от упъл­номощено от него с нота­риално заверено пълно­мощно лице след 15 юни.

На всеки два месеца ще се събира комисия за оценка на проекти, постъ­пили до 15-о число на месеца, предхождащ този, в който се събира комисията.

Допълнителна инфор­мация можете да получи­те на телефон 980 87 19 и интернет страницата на Агенция по заетостта www. az. government .bg, рубрика „Европейски фондове и международни проекти", „Въпроси и отговори" Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", а така също и във всички бюра по труда в страната.


Таблица на две колони – График на провеждане на инфо-дните ОП”РЧР”
06.06.2008 г., с. 5


ЕК обмисля допълнителен мониторинг върху България за европарите


Европейската комисия обмисля допълнителен мониторинг върху България, който да обхваща отпуска­нето и изразходва­нето на средства­та от еврофондовете. Това съобщи вчера БНР, позова­вайки се на висо­копоставен предс­тавител на комиси­ята. Ако се постигне съгласие, нови­ят контролен меха­низъм може да бъ­де въведен през юли, заедно с док­лада по мониторинга върху право­съдието и вътреш­ните работи.

Говорителят на Европейската комисия Марк Грей отрече да се води дискусия по въпро­са на политическо ниво и добави, че мониторингът вър­ху правосъдието и вътрешните работи у,нас и общоевро­пейските механиз­ми за контрол на средствата от фон­довете са две отделни неща. Той подчерта, че все­ки отговор на въп­роса дали и как те ще бъдат обвърза­ни в предстоящия доклад за Бълга­рия би бил преж­девременен.

„Изключително трудно е да се предскаже какво ще се реши в бъ­деще, при положе­ние че още няма­ме готов анализ на фактите по меха­низма за сътрудни­чество и наблюде­ние. Подготовката на доклада не е за­почнала - все още не е написана ни­то една дума от не­го. Различните про­верки и разследвания, които се водят - за средствата от ФАР, за парите за селско стопанство, и във фонд „Репуб­ликанска пътна ин­фраструктура", съ­що са на различен етап. Затова сега наистина е трудно да се предвиди до какви решения ще се стигне", каза Марк Грей.

Еврокомисар Меглена Кунева също отрече да има политически консултации за мониторинг на средствата от еврофондовете, но не изк­лючи възможност­та за експертни предложения в та­зи посока.
06.06.2008 г., с. 5


Изтеглили сме 5,213 млрд лв. нови заеми за година


За една година българите са взели 5,213 млрд. лв. нови заеми, сочат данни на БНБ. Ръстът на заемите за граждани и домакинства - жи­лищни ипотечни и потребителски - към края на април 2008 г. е 56 на сто. Годишният ръст само на потребителските кредити към края на април 2008 г. е 52,6 %, а на ипотечните - 61 на сто, при ръст от 77 на сто за миналата година. Според данните ипотечните кре­дити догонват потребителските и ако преди три години делът им е бил 26,5 на сто от общо отпусна­тите за граждани и домакинства заеми, сега той е 45,8 %.
06.06.2008 г., с. 8


Дълбока оран пред Плугчиева


Ако не изпълним мерките, препоръчани от ЕК, България ще гледа очакваните евромилиарди през крив макарон


Голяма и буренясала нива получи новият вицепремиер Меглена Плугчиева за обработка. От къде да започне и само европейска­та ни нива ли е буренясала? Пара­доксът е, че говорим и се грижим само за управлението на виртуални­те европейски пари и никой не споменава, че по същия престъпен начин се управляват и нашите 20 пъти повече бюджетни средства. Преписката с критиките към Бълга­рия, които вървят по служебна линия, за първи път проби към медиите през последните три месеца. Двете писма на генералния директор на Главна дирекция „Разширяване" на ЕК Майкъл Лий от 28 февруари и 8 май, които спряха парите по ФАР, дадоха ултиматум до 16 юни за разобличаване на крадливите фирми и чиновници, под заплаха България въобще да загуби достъп до европейски пари. Те стреснаха властта само защото, попадайки в медиите, показаха безпощадно срамотиите й пред българското и европейското обществено мнение. Притеснението на управляващите е огромно, защото става дума за

очаквания кораб

с евромилиарди

Сега след предупредителните писма на чиновниците от Европейс­ката комисия, наблюдаваща напре­дъка на страната ни, „пробойните" в този кораб са локализирани и са определени срокове за запушването им. След около пет години внима­ние, насочено преди всичко върху икономическите критерии за членст­во на България в ЕС, сега Европей­ската комисия, очаквано за наблю­дателите и изненадващо за българс­ките политици, насочи вниманието си към политическите критерии. И какво излиза - наблюдателите нямат бележки по бизнеса, по пазарното поведение на гражданите, по живота на нормалните хора. Изискванията са по несвършеното от политиците и институциите. Причините са ясни: Коалиционното правителство, първо, , закъсня, а след това започна да насочва пара към свирката и показ­ността, без мерки за прозрачност и продуктивно взаимодействие с обществеността; Второ - става дума за умора от разширяването и трево­га (особено във Франция) от обстоя­телството, че се увеличават ползвателите на субсидии от Брюксел, подкрепена от отчуждението на европейските институции от избира­телите и антиреформаторските настроения на политическите водачи от старите страни - членки на ЕС, конкуренция от новите страни членки и глобален натиск, на който ЕС отговаря неадекватно и др. Независимо от причините обаче докладът на Еврокомисията през юли ще бъде категоричен - несвър­шеното е в няколко политически области, заради които се поставят нови срокове и заплахи за предпазни клаузи, сред които най-сериозната -за лишаване на страната ни от еврофондовете. И какво излиза, за несвършеното от политиците ние, българите, ще платим повече като дялово участие и задължителния процент от брутния вътрешен продукт, отколкото ще получим. Затова си заслужава да си припомним уж планираните блянове. Виртуалните евромилиарди са за 6 оперативни програми, за повече от 6,8 милиарда евро: Регионално развитие; Развитие на конкурентоспособността на икономиката; Развитие на човешки­те ресурси; Околна среда; Транспорт; Помощи за земеделие (развитие на селски райони и рибарство); Ком­пенсации за АЕЦ „Козлодуй". Всич­ко това сега трябва да спасява правителството.

Героичната поза на Плугчиева

и само планираните мерки няма кого да респектират. Нещо повече, може да излезе, че напразно е изучавала три години европейския опит от посолството ни в Берлин, защото там всяка некоректност на която и да е фирма води до автома­тичното й изключване от достъп до обществени поръчки, кредити и пр., докато не докаже, че е невинна. Когато става дума за пари, тежестта на доказателството се обръща. Засекат ли те в конфликт на интере­си, в данъчно нарушение, в пласира­не на акцизни стоки с фалшиви бандероли, в нарушаване на търговс­ки режим с ембаргови държави и какво ли не, влизаш в черния списък и без съд. Кредитът на доверие, даден на Плугчиева за един месец, ще се стопи светкавично в сравнение с доверието, с което две години и половина бе насърчаван от Брюксел главният прокурор Борис Велчев. На 16 юли ще излезе втори­ят годишен доклад за несправянето на България с престъпността и в него ще тежи и пасивът, който Плугчиева ще отчете на 16 юни.

После изключването на България от достъп до структурни еврофондове ще бъде въпрос само на вътрешния график на заседанията в ЕК. Тъй като става дума за финансова отговорност, никой няма да смее да си затвори очите, дори и да е запа­зил някаква симпатия към българс­кото правителство. В ЕС важи правилото виновните лица да възста­новяват европарите, с които е злоупотребено. Започва се от край­ния получател и се върви нагоре по веригата. Ако не бъдат върнати от крадливата фирма, плащат ръково­дителите на съответните програми, а след това и техните началници. Само с оставки, уволнения и кадро­ви рокади не се приключва, макар че й те са неизбежни.

Планираната дълбока оран

• Създаде се специална дирекция на вицепремиера в администрацията на правителството, а екип на вицеп­ремиера е цялата администрация от над 2000 души, която се занимава с

т

управлението на еврофондовете. Меглена Плугчиева ще се занимава с координация, контрол и комуника­ция на звената и ще:,държи връзка с Брюксел.

• Ще бъде изготвен „позорен" списък на фирмите, злоупотребили със средства от еврофондовете. Списъкът ще съдържа имената на фирмите, извършили нарушения и измами със средства от ЕС. Те задължително трябва да са осъдени и да имат влязла в сила присъда. Списъкът няма да е само за юриди­чески, но и за физически лица, участвали пряко в управлението на тези компании.

• Ще бъде изготвен още един списък за ранно предупреждение, който ще съдържа имена на фирми, за които има съмнение, че не са коректни, но те не са осъдени. Този списък ще послужи за анализ на риска в самите управляващи органи и той няма да е публичен.

• Крадците на европарите и всички нарушения по усвояването на тези средства ще лъснат до дни. Очаква се спецзвеното АВКУС да оповести публично всички нереднос­ти в българските структури, които работят по еврофондовете, и да предложи конкретни мерки за отстраняването им.

• Парите от участието в бордове на фирми с държавна и общинска собственост, които висши управленци получаваха досега, са на път да секнат. Това ще стане с новия закон за конфликта на интереси, който правителството ще внесе в парламента. Защо обаче чак от 2009 г., само то си знае, а ние се досещаме.

• В закъснелия закон за конф­ликт на интереси е предвидена забрана висшите управленци или свързани с тях лица да бъдат съд­ружници, да имат дялове във фирми, за които в качеството им на служеб­ни лица са се разпореждали с държавно или общинско имущество, отпускали са бюджетни или извън­бюджетни средства, издавали са

разрешения или лицензи или са контролирали тази дейност. Тази забрана важи и година след напуска­не на поста.

• Търси се форма, която да спре едрите бизнесмени, които влизат в кожата на дребни риби само за да вземат пари по ФАР, предназначени специално за малкия и средния бизнес. За да не се изсипят евросредства във фирми, чиято основна дейност изобщо не е производство.

• Администрацията обича общес­твените поръчки, защото се „облажва" от тях. Затова отказваше и закон за конфликта на интереси. Когато започнаха проверки, си запрехвърля отговорността като горещ картоф и започна да обещава спешно ново законодателство.

Строгият доклад на Европейската комисия

от лятото на 2006 г. беше критичен спрямо политическите критерии за членство и положителен спрямо икономическото развитие в Бълга­рия. Тогава, когато комисарят по разширяването на ЕС Оли Рен пишеше третия си доклад за Бълга­рия и трябваше да определи дали да бъде отложено приемането й за 2008 г. и дали да бъде съчетано с предпазни клаузи, „премиерът Станишев го удари на драматизъм: „Не ни унижавайте!" Неговата плачеща дипломация бе толкова необичайна, че Брюксел се стъписа: Дали не избързва с твърдите мерки? Ще си зададе ли пак този въпрос след новия вопъл от думите на премиера Станишев, казани преди седмица пред „Юропиън войс": „Европейски­ят съюз може да изолира българския народ и да изложи на опасност

реформите в България... Още замра­зявания ще доведат до разочарова­ния българския народ и до полити­ческа нестабилност. От моя гледна точка това може да се изтълкува от гражданите като наказание за стра­ната. Ще бъде нечестно да се санк­ционира страната, защото, видите ли, десет души не си вършат работа­та, не са квалифицирани или са корумпирани". Така Станишев уверява Комисията на ЕС, че заради десетина престъпни лица не бивало да се наказва цялата държава. С което повдига логичния въпрос: А защо държавата не накаже поне едно от тези десетина лица? Отгово­рът може да бъде само един: защото са по-силни от нея. Причината също е една: те са над закона. Кой му е виновен, че правителството се оказа проблем на самото себе си по проблемите в правосъдие и вътре­шен ред, организирана престъпност, пране на пари, борба с корупцията. За сферата „други" пък липсват ясни и контролирани програми, а там бележките са по постприватизационен контрол, преструктуриране, социален диалог, конкурентоспособност и т.н. Все задачи със срок за властите. И тъй като икономиката е, за късмет, вече извън контрола на правителството, може да се смята, че новият доклад на ЕК ще е основ­но критичен спрямо управляващата коалиция и ще оцени усилията на гражданите и деловите среди да се справят с предизвикателствата на еврочленството. За съжаление коментарите на същите тези управ­ляващи по повод очаквания доклад са по-скоро оправдания и призиви за сплотяване на собствените редици, отколкото изразяване на виждания за решаване на проблемите. А в известен смисъл планът за действие е заложен в самите предупреждения. Европейската комисия даде дори списък с конкретни задължения, които България трябва да изпълни до 16 юни. Препоръките на ЕК са оперативни и технически и могат да се изпълнят в срок, но само чрез дълбока оран и унищожаване на плевелите, с които е обрасла дър­жавната нива. Ще го направи ли самотната все още Плугчиева?

Доц. д-р Петко ТОДОРОВ


Снимка на две колони – без текст
06.06.2008 г., с. 18


Багер руши градежи, от стари черкви


Оброчище в пернишкия квартал „Църква" се разру­шава, сигнализира археоло­гът от Пернишкия историчес­ки музей Василка Паунова, която разполага с археоло­гически данни, че на това място са градени три църк­ви - първата от V-VI век, след разрушаването й е вдигна­та друга по време на Въз­раждането, а после и трета. Оброчището се смята за най-святото място и жите­лите на квартала поставили кръст, надградили руините на разрушения храм и вся­ка година на Спасовден се покланяли там и правели курбан. Преди седмица оба­че от кметството започнали да изравняват терена с ба­гер, за да строят нова църк­ва, и били заличени пласто­ве археологически матери­ал, а около мястото са раз­хвърляни кости на предци и парчета тухли от римската епоха, твърди Паунова. На­лага се неотложно спасител­но проучване на обекта и от музея са внесли в общи­ната искане за 30 000 лв. за спасителни археологически проучвания на няколко мес­та в региона.
06.06.2008 г., с. 4


ДСБ обвини Сметната палата в укриване на информация


Яна Йорданова

Демократи за силна България (ДСБ) обвиниха вчера Сметната палата, че е предоставила в парламента два различни доклада за резултатите от одита върху имотите и собствеността на военното министерство.

Според зам.-председателя на ПГ на ДСБ Веселин Методиев комисиите по отбрана и борба с корупцията към НС са получили различни по обем документи. Тъмносиният депутат каза, че докладът във военната комисия е 34 страници. Той е подписан от служител на Сметната палата. В комисията по корупция обаче имало документ от 76 страници, който е без подпис и печат.

"Първо искаме да знаем кой е истинският доклад, защото Сметната палата фактически лъже Народното събрание", обясни Методиев.

От ДСБ смятат, че докладът е над 100 страници, което говорело за укриване на информация. "Председателят на Сметната палата беше депутат от НДСВ. Може да се прикриват хора от тази партия", допълни Методиев.

"Не сме спестили нищо от доклада. Той обаче беше твърде обемен. За да не размножаваме целия документ, раздадохме само една част от него", каза председателят на комисията по борба с корупцията Бойко Великов. Шефът на комисията по отбрана Ангел Найденов пък обясни, че при него са постъпили 4 доклада.

"Явно има неразбиране за нашата работа. От всеки одит изготвяме два доклада. Големият съдържа изводите и доказателствата от проверката, а в малкия има резюме и препоръки до съответните институции", каза пред "Монитор" шефът на Сметната палата Валери Димитров. Той уточни, че и двата доклада са публични и всеки, който има интерес, може да се запознае с тях. Димитров допълни, че Бойко Великов е получил копие от документите още преди два месеца.
06.06.2008 г., с. 5


Пловдив поиска наем за имоти, дадени на държавата


Община Пловдив вече няма да отдава безвъзмездно на държавни институции сгради, които са нейна собственост. Това обяви кметът Славчо Атанасов вчера. Той посочи, че се изтегля предложението, с което общинските съветници на Пловдив вероятно щяха да предоставят на предстоящата си сесия сградата на бившето Руско консулство безвъзмездно на съдебното министерство, за да се пренесе там пловдивският Административен съд.

Кметът заяви още, че се замисля дали да поднови договорите, с които в Пловдив на много от държавните институции общината предоставя безвъзмездно 23 сгради.

Реакцията на Славчо Атанасов е отговор на изявлението на военния министър Николай Цонев, че ведомството трябва да бъде компенсирано „скъпо", ако бъде отстъпен бившият щаб на Втора армия до площад „Съединение" за изграждане на нов общински център.

Пловдивският градоначалник смята, че общината не може да води бизнес преговори с всяко от министерствата поотделно.

Сред институциите, чиито договори за безвъзмездно ползване на общински сгради могат да бъдат спрени, са Агенцията за социално подпомагане, АМТИИ, централата на ОДП Пловдив, специализираното училище „Свети Георги" и много други.
06.06.2008 г., с. 6


Дружеството продало терен за парк на офшорка


“Софийски имоти” погълна още 40 млн. евро


Нотариалният акт е фалшификат, твърди кметът на район “Възраждане”


^ ЕЛЕОНОРА СИМЕОНОВА

Разследваното за злоупотреби общинско дружество "Софийски имоти" е продало терен, готвен за парк, на частна фирма. Имотът се намира в центъра на столицата. Там е трябвало да бъде изграден парк "Възраждане". Цената на парцела надхвърля 40 млн. евро. За това алармираха общински съветници от БСП вчера.

Частната фирма вече разполага с нотариален акт за имота. От БСП разпространиха копие на документите. Според тях сделката е изповядана от нотариус Валентина Георгиева, а теренът от 21,5 декара в Зона Б-5 на два пъти е актуван като частна общинска собственост.

Имотът е включен в капитала на "Софийски имоти" през 1996 г. и няма официална информация досега да е ваден от него. В края на 2003 г. Столичният общински съвет наложи мораториум върху сделките с имоти, включени в капитала на това дружество. Това, както и фактът, че администрацията на "Московска" 33 е била задължена в срок от 1 месец след решението на СОС за парка да актува терена като публична общинска собственост, правят практически невъзможно прехвърлянето на имота на частник.

Освен това липсват решение на СОС и документ с подпис на кмета на София Бойко Борисов, които са повече от задължителни.

Заместник-председателят на парламентарната група на БСП Гергана Алексова допълни, че "СИГМА - ремонт", която в момента се счита за собственик на терена, всъщност е на частна офшорна компания, регистрирана на Сейшелите.

В същото време столичният кмет Бойко Борисов заяви, че дал документите за сделката още преди няколко дни на прокуратурата.

Кметът на район"Възраждане" Ева Сеизова коментира, че е издала единствено служебна скица по искане на дирекция "Общинска собственост" в Столична община. "Нямам идея как служебната скица по общинска преписка е озовала във фирмата. Според мен нотариалният акт е фалшификат", допълни тя.


Снимка на две колони - Факсимиле на нотариалния акт, с който имотът се прехвърля на частната фирма "СИГМА -ремонт".
06.06.2008 г., с. 6


4 млн. лв. за ремонт на улици в Търговище


Малко над 4 млн. лв. получи община Търговище от проекта "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа". Парите общината получи, след като зам.-кметът Димитрина Петкова подписа договор с министър Гагаузов в МРРБ за рехабилитация на 9 пътни отсечки. Националният проект е финансирал още 14 общини по същата схема. Строително-монтажните работи надхвърлят 3 млн. и 800 хил.лв.от общо отпуснатите 4 млн. 099 хил. и 109лв. Обхванати са 9 пътни отсечки с ключово значение, равняващи се на общо 23 км и 190 м. Срокът за изпълнение на проекта е 2 години. От общината съобщиха, че предстои назначаването на 6-членен екип и ръководител на проекта и започване на конкретните дейности.
06.06.2008 г., с. 7


Вкарваме чужди работници със “синя карта”


МОНИТОР

България ще вкарва работници от страни извън ЕС със "синя карта". Новият документ ще дава възможност на чужди специалисти да пребивават и работят на територията на съюза за период от две години. С тази мярка да бъде подпомогната икономиката на страната ни, предвижда Националната стратегия на България по миграция и интеграция 2008-2015 г. Документът беше одобрен по време на редовното заседание на правителството вчера.

Национален съвет по трудова миграция ще наблюдава наличието на работна сила по отрасли и ще определя годишни браншови квоти за прием на работници от трети страни в зависимост от потребността от кадри с необходимата квалификация.

Със специална "зелена карта" държавата пък ще кани обратно българите, които живеят в чужбина. Целта е тези нашенци да дойдат да живеят в страната завинаги.

Освен връщането на българите новата стратегия цели и полагане на грижи за тези сънародници, които останат да живеят в чужбина. Български училища, курсове за децата и сключване на двустранни спогодби за заетост са само част от тези мерки.


Снимка на една колона - България ще привлича строители от чужбина.
06.06.2008 г., с. 8


“Пикадили” отваря супермаркет в Mall Varna

Веригата супермаркети "Пикадили"отваря своя 12-и търговски обект, който ще бъде най-модерният като планиране и реализация, съобщиха от компанията. Той се намира в първия търговски център във Варна - Mall Varna, и заема 1800 кв. м обща площ, от които 1200 търговска. Новият супермаркет "Пикадили" е с концепция гурме . Размерът на инвестицията възлиза на 4 млн евро.

В деня на откриването - 12 юни, всеки клиент ще получи на входа брандирана монета - ключ за "Пикадили". Монетите с ключодържател служат за отключване на колички и са специално сечени в Монетния двор.

Новият супермаркет ще предлага изключително разнообразие от продукти, някои от които могат да бъдат намерени само на неговите щандове - свежи плодови и зеленчукови салати, приготвяни на място; изобилие от прясна риба и рибни продукти собствен внос от Дания с възможност за транжиране и филетиране на място, най-добрата прясна паста Рана - собствен внос от Италия, както и прясно изпечена пица и изключително разнообразие от готови храни и месни продукти, приготвяни на място.
06.06.2008 г., с. 8


Над 50 модела яхти представят във Варна

Над 50 модела яхти са представени на изложение, което бе открито във Варна вчера. Над 35 от лодките са на вода и посетителите ще имат възможност да тестват лично част от тях. Най-скъпата яхта на изложението е "Азимут 105", уточни управителят на фирмата организатор на форума - Ивайло Жеглов. Цената на луксозната лодка е около 7 милиона евро. Пазарът на яхти за миналата година в България е над 30 милиона евро, посочи Жеглов, цитиран от БТА. По думите му очакванията са през тази година да бъде отчетен ръст на продажбите от 25-30 процента. Предпочитанията на българските бизнесмени са най-вече към високия клас лодки, които струват над 200-300 хиляди евро. Жеглов отбеляза, че сега на пазара има яхти, включително българско производство, които са значително по-евтини - до 100 000 евро. Един от основните проблеми за развитието на яхтен туризъм в нашата страна е липсата на ГКПП в Шабла и в Царево, посочи Мирослав Иванов, представител на организаторите на изложението. Поради тази причина сега всички лодки, които искат да влязат в страната, трябва да преминават първо през Бургас или Варна. По Черноморието има възможност за изграждане на около 3000 места за яхти, смята Иванов. В процес на изграждане са 10 пристанища за този клас плавателни съдове. Всички те са по Южното Черноморие, на север по такъв проект се работи само в Балчик, добави той. Пристанищата за яхти в Ахтопол, Царево и Созопол ще работят през цялата година, а останалите ще бъдат сезонни, уточни Иванов.


Снимка на две колони - В морската ни столица стартира най-голямото изложение на вода в страната. Изложени са над 50 хитови модела яхти и бързоходни лодки.
22-fiziologicheskoe-dejstvie-atmosfernoj-sredi-na-cheloveka-uchebnoe-posobie-avtori-plotnikov-v-v-tunegolovec.html
22-interpretaciya-sosedyami-kitezha-ego-nazvaniya-diplomnaya-rabota-studentki-5-go-kursa-ochnoj-formi-obucheniya.html
22-kultura-kak-psihologicheskoe-ponyatie-stefanenko-t-g-etnopsihologiya.html
22-morskoe-sudno-kak-obekt-dogovora-frahtovaniya-registraciya-perehoda-prav-na-morskoe-sudno.html
22-organizacionnaya-harakteristika-ooo-okna-moskvi-sushnost-i-znachenie-buhgalterskij-uchet-sobstvennih-osnovnih.html
22-osnovnie-parametri-realizacii-zadach-programmi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-saratovskoj-oblasti.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-byudzhetnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-verhne-kolchurinskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-alkeevskogo-municipalnogo-rajona.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zaversheno-rassledovanie-dela-legendarnogo-90-h-monitoring-po-teme-legalizaciya-ks-internet-25-31.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-formirovanie-i-ocenka-konkurentosposobnosti-tovarov-naimenovanie-disciplini-soglasno-uchebnomu-planu.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/word-order-grammatika-anglijskogo-yazika.html
 • znanie.bystrickaya.ru/46-koefficient-iskazheniya-sinusoidalnosti-konspekt-lekcij-chast-2-moskva-2005-oglavlenie-i-vvedenie-kachestvo.html
 • credit.bystrickaya.ru/organizaciya-korrekcionnoj-raboti-i-obucheniya-detej-s-narusheniyami-v-razvitii.html
 • reading.bystrickaya.ru/kursa-stranica-4.html
 • tasks.bystrickaya.ru/-3-materialnaya-otvetstvennost-voennosluzhashih-uchebnik-v-m-koryakin-a-v-kudashkin-k-v-fateev.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-mif-o-geroe-pervaya-mifologicheskie-stadii-evolyucii-soznaniya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/skorceni-debyutiruet-komandos-diversanti-tretego-rejha.html
 • writing.bystrickaya.ru/dostuchatsya-do-predsedatelya-nezavisimaya-gazeta-gazeta-moskva-yan-gordeev-07-07-2011-9-stranica-16.html
 • write.bystrickaya.ru/gorbunov-v-m-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-mart-aprel-2010-g.html
 • turn.bystrickaya.ru/podgotovka-uchitelej-tehnologii-v-svete-sovremennih-zadach-ya-obsheobrazovatelnih-shkol-i-studentov-vuzov-sbornik.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/literatura-po-kursu-12-dopolnitelnaya-literatura-12.html
 • writing.bystrickaya.ru/18kommunalnoe-obsluzhivanie-analiz-sostoyaniya-problem-i-napravlenij-kompleksnogo-razvitiya-territorii-vklyuchaya.html
 • klass.bystrickaya.ru/52obobshenie-i-rasprostranenie-sobstvennogo-pedagogicheskogo-opita-na-raznih-urovnyah-pedagogicheskogo-soobshestva.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vo-vsemirnoj-istorii-vozduhoplavaniya-naryadu-s-vidayushimisya-dostizheniyami-est-i-nemalo-pechalnih-stranic-stremlenie-cheloveka-podnyatsya-v-vozduh-i-dazhe-prorvatsya-stranica-3.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-i-zashite-diplomnih-rabot-dlya-studentov-zaochnoj-distancionnoj-formi-obucheniya-moskva-2007.html
 • tasks.bystrickaya.ru/2003-zhili-25-zheltosanda-astana-alasinda-ol-ojilan.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-xi-materialnaya-otvetstvennost-storon-trudovogo-dogovora-s-izmeneniyami-ot-24-25-iyulya-2002-g-30-iyunya.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-i-rol-i-mesto-biblioteki-v-obrazovatelnom-prostranstve-gimnazii.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aleksandr-famincin-i-istoriya-russkoj-muziki-stranica-10.html
 • essay.bystrickaya.ru/berns-d-horoshee-samochuvstvie-novaya-terapiya-nastroenij-per-s-angl-l-slavina.html
 • literature.bystrickaya.ru/epidemiologiya-i-profilaktika-infekcij-krovotoka-v-otdelenii-ozhogovoj-reanimacii-i-intensivnoj-terapii-14-02-02-epidemiologiya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/atria-vlozhit-70-mln-evro-v-myasopererabativayushij-zavod-i-logisticheskij-centr-v-rf-gosudarstvennoe-regulirovanie-myasnoj-otrasli-14.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-4-p-ot-29-yanvarya-2010-goda-konkursnaya-dokumentaciya-po-gosudarstvennim-zakupkam-uslug-auditorskie-uslugi-po-provedeniyu-ezhegodnogo-audita-finansovoj-otchetnosti-za-2009-god-sposobom-konkursa.html
 • report.bystrickaya.ru/kardiologiya-i-angiologiya-bibliograficheskij-ukazatel-novih-postuplenij-v-rnmb-maj-iyun-2005-g.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-18-optovaya-i-roznichnaya-torgovlya-1-rinok-kak-uslovie-i-obektivnaya-ekonomicheskaya-osnova-marketinga.html
 • composition.bystrickaya.ru/park-kulturi-pavel-sanaev.html
 • tests.bystrickaya.ru/kompleksnoe-reshenie-v-strategii-zavoevaniya-klienta.html
 • assessments.bystrickaya.ru/disciplina-sertifikaciya-i-standartizaciya-sposobov-zashiti-ot-korrozii.html
 • znanie.bystrickaya.ru/94-trebovaniya-bezopasnosti-pri-hranenii-i-primenenii-gazovih-ballonov.html
 • pisat.bystrickaya.ru/test-31-ajris-press.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zadacha-gak-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-po-specialnosti-100200-62-turizm.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-dlya-specialnostipodgotovki-bakalavra-avtor-programmi-odobrena-na-zasedanii-kafedri-ekonomicheskoj-teorii-30.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.