.RU

Громадянське суспільство і держава

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет

Кафедра правознавства

Курсова робота

На тему:

«Громадянське суспільство і держава»

Виконала:

Студентка 1 курсу, 8 групи

спеціальності «Правознавство»

денної форми навчання

Коровіна А.А.

Науковий керівник:

Хальота А.І.

Київ-2003

Вступ

I. Історія розвитку концепцій громадянського суспільства.

1.1 Проблема громадянського суспільства в історії соціально-політичної думки

1.2 Основи визначення “громадянське суспільство”

1.3 Громадянські правовідносини

1.4 Структура громадянського суспільства

II. Діалектика взаємовідносин громадянського суспільства та держави.

2.1 Межи діяльності держави

2.2 Співвідношення держави і суспільства

III. Перспективи і перешкоди розвитку громадянського суспільства

Висновки

Список літератури

Вступ

Проблема громадянського суспільства відноситься до числа самих фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох віків кращі уми людства. Вона з`явилась з появою держави і поділу суспільства на державну и недержавну сферу життєдіяльності. З тих часів питання взаємодії влади та суспільства було в центрі уваги всьго людства, воно часто приводить до конфліктів, політичних переворотів та революцій. І зараз ця проблема знаходиться в основі глобальних суспільних змін, які відбуваються в багатьох країнах світу і будуть визначати перспективи розвитку світового суспільства.

“Взаємовідносини держави і громадянського суспільства виявляються найбільш важливим фактором розвитку організму вцілому. Розуміння комплексу відносин цих контрагентів означає пошук можливостей трансформації суспільної системи, її здатності до оновлювання і розвитку. Задача такого роду набуває великої особливості саме в Україні, котра переживає перехідний період, коли і формування нової державності, і становлення повноційного державного суспільства найбільш залежать від вдалого функціонування і взаємодії цих основних суб`єктів соціального і політичного процесів”.

Словосполучення “громадянське суспільство” фіктивне, так як “негромадянського”, а тим більше “антигромадянського” суспільства не існує. Будь-яке суспільство складаеться з громадян і без них не може існувати. Тільки нецивілізоване суспільство, котре не мало державності, не можна назвати громадянським. По-перше виділяемо його незрілість, примітивність; по-друге, це суспільство не мало таких понять, як “громадянин” або “громадянство”.

Рабовласницьке суспільство не могло бути громадянським, так як воно не визнавало значну частину своіх членів вільними і рівноправними. Раби були не суб`єктами, а об`єктами вимог зі сторони собі подібних. Теж саме можна сказати о феодальном суспільстві.

У цій роботі я розглядаю історію розвитку вчень і концепції громадянського суспільства у зв`язку з правовою державою, а також взаємовідносини громадянського суспільства і держави, перспективи і перешкоди розвитку громадянського суспільства в Україні.

I. Історія розвитку концепцій громадянського суспільства

Становлення й розвиток громадянського суспільства є особливим періодом історії людства, держави і права. Суспільство відмінне від держави, існувало завжди, але не завжди воно було громадянським суспільством. Останнє виникає в процесі й у результаті відділення держави від соціальних структур, відокремлення його до відносно самостійної сфери громадського життя й одночасно «роздержавлення» ряду суспільних відносин. У процесі становлення і розвитку громадянського суспільства складалися сучасне право й держава.

Формування і розвиток громадянського суспільства зайняло кілька століть. Цей процес не довершений ні в нашій країні, ні у світовому масштабі.

Окремі елементи громадянського суспільства існували в деяких країнах античного світу (Греція, Рим), де розвиток ремесла і торгівлі породило товарно-грошове виробництво, що одержало оформлення і закріплення в ряді інститутів приватного права (особливо римська частка право). Але це були тільки елементи, вогнища громадянського суспільства, що існували лише в окремих регіонах і, що сполучалися з вертикальними структурами станово-кастових суспільств.

Формування громадянського суспільства в масштабі цілих країн, великих регіонів Європи й Америки, почалося в Новий час. У розвитку громадянського суспільства можна позначити три етапи, перехід від кожного з який до наступному знаменувався істотними змінами суспільного і державного ладу, соціальними потрясіннями, масовими рухами, зіткненнями класів, корінними перетвореннями суспільної ідеології.

На першому етапі (приблизно ХVІ-ХVІІ вв.) складалися економічні, політичні й ідеологічні передумови громадянського суспільства. До них відносяться розвиток промисловості і торгівлі, спеціалізація видів виробництва і заглиблений поділ праці, розвиток товарно-грошових відносин. За підтримкою міст і міського стану в ряді країн виникали централізовані національні держави, що володіли поруч ознак сучасних держав (суверенітет, державна скарбниця, професійний управлінський апарат і ін.). До цього ж часу відноситься переворот у суспільній ідеології, бурхливий розвиток мистецтва і культури, широке поширення протестантської буржуазної етики, оформлення в «теорію природного права» основних загальних ідей, зв'язаних із представленнями про громадянське суспільство як про соціально-політичний ідеал. На чолі боротьби пригноблених станів проти феодальної нерівності і привілеїв стояли городяни. Від початку буржуазної революції в Англії (1640 р.) ведеться відлік Нового часу.

На другому етапі (приблизно кінець XVII — кінець XIX вв.) у найбільш розвитих країнах сформувалося громадянське суспільство у виді первісного капіталізму, заснованого на приватному підприємництві.

В основі будь-якого громадянського суспільства лежать ряд найбільш загальних ідей і принципів, незалежно від специфіки тієї чи іншої країни. До них відносяться:

· економічна воля, різноманіття форм власності, ринкові відносини;

· безумовне визнання і захист природних прав і воль людини і громадянина;

· легітимність і демократичний характер влади;

· рівність усіх перед законом і правосуддям, надійна юридична захищеність особистості;

· правова держава, заснована на принципі поділу і взаємодії влади;

· політичний і ідеологічний плюралізм, наявність легальної опозиції;

· воля слова і печатки, незалежність засобів масової інформації;

· невтручання держави в приватне життя громадян, їхні взаємні обов'язки і відповідальність;

· класовий світ, партнерство і національна згода;

· ефективна соціальна політика, що забезпечує гідний рівень життя людей.

Становлення громадянського суспільства в Україні – магістральна і довгострокова задача, рішення якої залежить від безлічі факторів і умов. Незважаючи на кризову ситуацію, що склалася в країні, весь хід здійснюваних нині реформ веде, у кінцевому рахунку, до досягнення зазначеної мети.

Визнання природних прав людини, свободи особи, різноманіття форм власності, ідей правової держави, політичного плюралізму, розвиток приватної ініціативи – істотні кроки на шляху до громадянського суспільства. З цього випливає, що необхідно розрізняти громадянське суспільство як концепцію, ідею, процес і як реальність, який ще немає.

1.1 Проблема громадянського суспільства в історії соціально-політичної думки

Саме поняття "громадянське суспільство" з'явилося в XVII в., зокрема в працях Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, а потім одержало свій розвиток у XVIII в. у роботах Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є, В. Гумбольта й ін. Вони вже не ототожнювали громадянське суспільство з існуючим чи державою реальними формами державного правління. При цьому вони виходили з теорії договірного походження держави, в основі якої лежала ідея суспільного договору. Відповідно до цієї теорії, законно той уряд, заснувати яке і коритися якому всі громадяни погодилися по своїй волі.

Прихильники теорії договірного походження держави ототожнювали громадянське суспільство і держава, якщо останнє, засноване на суспільному договорі, виражає інтереси громадян. Але вони розуміли, що в дійсності держава, як правило, придушує громадянське суспільство, що, зокрема, "абсолютна монархія, що деякі вважають єдиною формою правління у світі, насправді несумісна з цивільним суспільством і, отже, не може бути формою громадянського правління".

Значить поняття "громадянське суспільство", що з'явилося в XVII в., уже тоді містило в собі такі важливі елементи, як договір, облік і реалізацію інтересів громадян.

Більш чітко провів розходження між державою і громадянським суспільством представник німецької освіти XVIII в. В. фон Гумбольт. Він прийшов до думки про те, що сама державна діяльність повинна бути підлегла задоволенню інтересів і потреби людини. Незважаючи на те, що ця думка не одержала в нього розгорнутого обґрунтування, сам факт постановки подібної проблеми є надзвичайно важливим в історії вивчення громадянського суспільства.

Гегель почав спробу філософського осмислення розходження між громадянським суспільством і державою. Область дії держави, по Гегелю, — загальні інтереси, а цивільного суспільства — сфера приватних інтересів.

Проблема співвідношення громадянського суспільства і держави досить широко розглядалася К. Марксом у роботах, що відносяться до 40-м і більш пізніх років XIX в. Маркс прийшов до чіткого усвідомлення того, що в дослідженні держави необхідно спиратися на аналіз громадянського суспільства. Не держава породжує суспільство, а навпаки, "у дійсності родина і громадянське суспільство складають передумови держави, саме вони є справді діяльними" .


56-razbor-gruppovogo-uprazhneniya-p-v-plat-28-06-2007-goda.html
56-zavershenie-sportivnoj-kareri-i-vozvrashenie-v-sport-pravila-nacionalnih-federacij-49-statya-15-priznanie.html
562-umk-lazernie-tehnologii-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie.html
57-denezhnie-sredstva-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-korshunovskij-gorno-obogatitelnij-kombinat.html
57-pravozashitnoe-dvizhenie-v-sssr-v-6080-e-gg-formi-uchastniki-znachenie-bilet-23.html
572-kontrol-sostoyaniya-metalla-na-aes-pravila-tehnchna-ekspluatacya-elektrichnih-stancj-merezh.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-temi-seminarskih-zanyatij-uchebno-metodicheskij-kompleks-080102-mirovaya-ekonomika-moskva-2009-avtor-sostavitel.html
 • exam.bystrickaya.ru/yantar.html
 • write.bystrickaya.ru/generalnij-plan-s-bazarnie-mataki-ohrana-okruzhayushej-sredi-tekstovie-materiali.html
 • shkola.bystrickaya.ru/obzor-istochnikov-rimskogo-prava.html
 • lecture.bystrickaya.ru/5-spisok-rekomenduemoj-literaturi-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-vipusknih-attestacionnih-rabot-po-programme.html
 • student.bystrickaya.ru/12-razvitie-tovarishestv-kak-kommercheskih-organizacionno-pravovih-form.html
 • grade.bystrickaya.ru/molodie-tatarstanci-pobedili-vo-vserossijskom-konkurse-lider-xxi-veka.html
 • spur.bystrickaya.ru/kultura-lira-sirius-i-vasha-sudba-fotonnaya-polosa-voprosi-i-otveti-glava-vliyanie-fotonnoj-polosi-na-chelovecheskoe-telo.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/referat-kovarnij-alkogol.html
 • school.bystrickaya.ru/3-konceptualnie-personazhi-zhil-delez-feliks-gvattari.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematika-1-2-311.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/raspisanie-zanyatij-11-30-12-2011-g-specialnost-rodnoj-yazik-i-literatura-russkij-yazik-i-literatura-na-zimnyuyu-letnyuyu-sessiyu-6-kurs-stranica-10.html
 • grade.bystrickaya.ru/mks-01-140-20-gruppa-t62.html
 • shkola.bystrickaya.ru/upravlenie-obshestvennih-svyazej-merii-ob-otchete-o-vipolnenii-plana-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-novosibirska.html
 • bystrickaya.ru/voprosi-dlya-samoproverki-programma-dlya-magistrantov-ggf-fen-novosibirsk.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sobstvennost-i-eyo-formi.html
 • report.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-krasnoyarskij-kraj-mestnoe-samoupravlenie-13-oktyabr-2008-g.html
 • writing.bystrickaya.ru/arnold-shvarcnegger.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-elektricheskij-zaryad-i-elementarnie-chastici-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
 • writing.bystrickaya.ru/formirovanie-assortimenta-upravlenie-kachestvom-soleno-kopchenih-izdelij-i-problemi-ih-ekspertizi.html
 • crib.bystrickaya.ru/issledovanie-termicheskoj-ustojchivosti-fosfatov-shelochnih-metallov.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/naimenovanie-meropriyatiya-naimenovanie-yuridicheskogo-lica-realizuyushego-meropriyatie-stranica-15.html
 • control.bystrickaya.ru/diplomnaya-rabota-pri-razrabotke-trebovanij-k-vipolneniyu-kvalifikacionnih-rabot-v-osnovu-polozhen-gosudarstvennij.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zadachi-postavlennie-v-rabote-podobrat-i-izuchit-literaturu-po-teme.html
 • predmet.bystrickaya.ru/skazka-diana-setterfild-vpervie-na-russkom-trinadcataya-skazka-stranica-10.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/ya-u-sebya-odna-ili-vereteno-vasilisi-stranica-3.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/zakon-volgogradskoj-oblasti-ot-21noyabrya2008goda-n1778-od-o-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-volgogradskoj-oblasti-do-2025-goda-stranica-11.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/posle-monarhii-yurij-muhin.html
 • diploma.bystrickaya.ru/vi-reshili-komu-budut-prinadlezhat-avtorskie-prava-v-sluchae-esli-popitki-sozdaniya-superkompyutera-uvenchayutsya-uspehom.html
 • writing.bystrickaya.ru/antikrizisnoe-upravlenie-v-kreditnih-organizaciyah-chast-3.html
 • tests.bystrickaya.ru/konkursnaya-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogo-konkursa-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennih-kontraktov-na-vipolnenie-opitno-konstruktorskih-i-opitno-tehnologicheskih-stranica-11.html
 • writing.bystrickaya.ru/kratkaya-teoriya-dressirovki-i-bolezni-sobak.html
 • lecture.bystrickaya.ru/aleksandr-gromov-pervij-iz-mogikan-stranica-14.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-koncepciyam-sovremennogo-estestvoznaniya-discipline-dlya-specialnosti-020400-psihologiya.html
 • thescience.bystrickaya.ru/iv-drugie-voprosi-oplati-truda-postanovlenie-administracii-g-dzerzhinska-nizhegorodskoj-oblasti.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.